Nybøl Idrætsforening

Vedtægter

 

Nybøl Idræts- og kulturforening

 

§1 Navn og hjemsted

 

Stk. 1. Foreningens navn er Nybøl Idræts- og kulturforening. Foreningen er stiftet 19. maj 1944.

 

Stk. 2. Foreningens hjemsted er Sønderborg kommune.

 

§2 Formål

 

Stk. 1. Foreningens formål er ved idræt og andet kulturelt virke at samle alle, der interesserer sig for sport og kammeratligt samvær for derved at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel.

 

§3 Medlemsforhold

 

Stk. 1. Som medlem kan optages enhver, der sympatiserer med foreningens formål og virke.

 

Stk. 2. Medlemskabet er gyldigt, når kontingent eller passivt medlemskab er betalt.

 

Stk. 3. Bestyrelsen kan udelukke medlemmer, der handler imod foreningens interesser. Det ekskluderede medlem kan indbringe afgørelsen på førstkommende generalforsamling

Stk. 4. Medlemskontingent fastsættes af bestyrelsen.

 

§4 Generalforsamling

 

Stk. 1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes årligt inden udgangen af 1. kvartal og indkaldes med mindst 14 dages varsel.

 

Stk. 2. Forslag der ønskes optaget på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 5 dage før generalforsamlingen. Forslaget skal være med navns underskrift.

 

Stk. 3. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

 

 • Valg af dirigent, referent og stemmetællere.
 • Aflæggelse af beretning.
 • Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
 • Behandling af indkomne forslag.
 • Valg af
  1. Bestyrelsesmedlemmer.
  2. Suppleant.
  3. Revisorer og revisorsuppleant.
 • Eventuelt.

 

Stk. 4. Forslag om vedtægtsændringer skal fremgå af dagsordenen.

 

Stk. 5. Valgbar til bestyrelsen er ethvert medlem, der er fyldt 18 år.

 

Stk. 6. Til generalforsamlingen har ethvert medlem adgang og kan kun ved personlig tilstedeværelse deltage i afstemning.

 

Stk. 7. Stemmeberettiget er ethvert medlem, der er fyldt 18 år.

 

Stk. 8. Dirigenten afgør, hvorledes afstemningen skal foregå.

 

Stk. 9. Generalforsamlingen træffer, med undtagelse af vedtægtsændringer, sine beslutninger med almindeligt flertal.

 

Stk. 10. Generalforsamlingen alene kan ændre foreningens vedtægter.

 

Stk. 11. Vedtægtsændringer kræver, at mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer er for forslaget.

 

Stk. 12. Generalforsamlingens forhandlinger og vedtagne beslutninger føres til protokol.

 

§5 Ekstraordinær generalforsamling

 

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det påkrævet, og skal indkaldes hvis mindst 30 af de stemmeberettigede medlemmer forlanger det.

 

Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter kravet herom er modtaget.

 

Stk. 3. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes på samme måde og med samme varsel som den ordinære generalforsamling.

 

§6 Foreningens ledelse

 

Stk. 1. Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen, med 3 i lige år og 2 i ulige år.

 

Stk. 2. Suppleanten vælges for 1 år af gangen og sidder afgående bestyrelsesmedlems periode ud.

 

Stk. 3. Bestyrelsen konstituerer sig selv med minimum formand og næstformand og økonomisk koordinator. Kasserer kan stå udenfor bestyrelsen hvis dette besluttes.

 

Stk. 4. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen er tilstede.

 

Stk. 5. Forslag kan vedtages når mindst halvdelen af bestyrelsen stemmer herfor.

 

Stk. 6. Bestyrelsen fastsætter sin forretningsorden, der revideres 1 gang årligt.

 

Stk. 7. Bestyrelsen opretter og kan nedlægge udvalg.

 

Stk. 8. Rammen for og indholdet af det enkelte udvalgs arbejde defineres af bestyrelsen ved nedsættelsen.

 

Stk. 9. Faste udvalg fremgår af forretningsordenen.

 

§7 Tegning

 

Stk. 1. Bestyrelsen repræsenterer foreningen, bringer generalforsamlingens beslutninger til udførelse, våger over vedtægternes overholdelse og er ansvarlige for foreningens midler og ejendele.

 

Stk. 2. Foreningen forpligtes ved underskrift af to af bestyrelsesmedlemmerne, hvoraf den ene skal være formanden. Dog ved køb og salg af fast ejendom samt ved lånoptagelse af den samlede bestyrelse.

 

§8 Hæftelse

 

Stk. 1. Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de af foreningen indgåede forpligtelser. Det er alene foreningen, som hæfter med dens respektive formue.

 

Stk. 2. Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen udover kontingentforpligtelsen.

 

Stk. 3. Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

 

§9 Regnskab

 

Stk. 1.  Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Årsregnskab revideres og beholdningens tilstedeværelse konstateres af to af generalforsamlingen valgte revisorer.

 

Stk. 2. Revisorerne vælges for 2 år ad gangen. Èn revisor vælges på lige årstal, én vælges på ulige årstal. Revisorsuppleanten vælges for 1 år ad gangen.  

 

§10 Opløsning

 

Stk. 1. Foreningen kan opløses, når et forslag herom vedtages ved to generalforsamlinger, der er lovligt indvarslet med mindst én måneds mellemrum.

 

Stk. 2. Ved en eventuel opløsning af foreningen tilfalder foreningens formue almenvelgørende eller almennyttigt idræts- og kulturarbejde primært i Nybøl Sogn sekundært Gl. Sundeved kommune.

 

Stk. 3. Den afgående bestyrelse fordeler midlerne efter ansøgning jævnfør paragraf 10 stk. 2.

 

 

 

Vedtægten er senest revideret d. 30/3 2017

 

Nybøl Idrætsforening - Skolevænget 18 - 6400 Sønderborg - info@nybol-if.dk